Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hollandsch Diep B.V. h.o. LG Belasting & Advies

Art. 1. Algemeen

a) Opdrachtnemer is Hollandsch Diep B.V. h.o. LG Belasting & Advies, gevestigd te Rotterdam.

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, waaronder begrepen aanvullende en vervolgopdrachten.

Art. 2. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

a) Opdrachten die aanvaard worden door opdrachtnemer zijn gericht op de boekhouding van opdrachtgever. De werkzaamheden die door opdrachtnemer kunnen worden verricht zijn: het inboeken van de boekhouding, het verzorgen van de btw-aangiften, voorbereiden en opstellen  van de jaarrekening, controle op openstaande inkoop- en verkoopfacturen, dossierbeheer, planning, contacten onderhouden met bedrijven en instanties m.b.t. de administratie, reserveringen of afspraken maken m.b.t. de administratie, het verwerken van de  salarisadministratie, het verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en het adviseren over vraagstukken van administratieve aard.

b) Op het moment waarop een overeenkomst tot stand is gekomen, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

c) Een overeengekomen uitvoeringstermijn is nooit een fatale termijn.

d) Opdrachtnemer heeft geen accountant in dienst en zal in verband daarmee, voor zover nodig en op verzoek van opdrachtgever, contact moeten onderhouden met derden.

e) Indien opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal de opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.

Art. 3. Duur en beëindiging van de overeenkomst

a) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b) De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalenderweken.

c) Ontbinding van de overeenkomst op grond van niet-nakoming kan slechts plaatsvinden nadat een schriftelijke ingebrekestelling aan de andere partij is verzonden, waarbij de mogelijkheid is gegeven om de tekortkoming te herstellen.

Art. 4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

a) Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden alle benodigde administratieve bescheiden en/of andere gegevens door opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeleverd op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en tijdstip.

b) Indien opdrachtgever in gebreke blijft de op hem/haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, na te komen, ongeacht de reden hiervan, is opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten nadat zij opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Eventuele hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie, waaronder begrepen gegevens en bescheiden, die opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.

d) Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Art. 5. Prijs en betalingsvoorwaarden

a) Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium en vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekenings-methodieken en werkwijzen. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

b) In beginsel ontvangt opdrachtgever een maand later waarin opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht een declaratie, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is bevoegd een voorschot te vragen middels een declaratie.

c) Een declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening daarvan. Mocht na het verstrijken van deze termijn de declaratie niet zijn voldaan, dan is de opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten.

d) Na het verstrijken van de hierboven onder lid c genoemde termijn, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd, indien er geen betaling heeft plaatsgevonden en de opdrachtnemer de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen.

e) In geval van herhaalde niet-juiste of niet-tijdige aanlevering van benodigde informatie door opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het overeengekomen tarief aan te passen. opdrachtnemer zal in dat geval de nieuwe prijsstelling aan opdrachtgever meedelen, waarna opdrachtgever de overeenkomst kan opzeggen.

f) Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten lasten van de opdrachtgever.

g) Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Art. 6. Aansprakelijkheid

a) Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk handelend administratief dienstverlener kan worden verwacht.

b) Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdracht-nemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van het half jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gedraging of gebeurtenis.

c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

–    bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever waaronder begrepen de situatie dat opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van opdrachtgever;

–    bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen  of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, ook als deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;

–    bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder be-grepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever;

–    een bij opdrachtgever opgelegde (bestuurlijke) boete door de toezichthoudende autoriteit tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, in welk geval de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het in dit artikel genoemde maximum;

–    aanspraken van betrokkenen jegens opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

d) Voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat opdrachtgever opdrachtnemer terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

e) Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

f) Vervaltermijn voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Art. 7. Geheimhouding

a) Opdrachtnemer moet de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking.

b) Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

c) Opdrachtnemer mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten gebruiken voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

d) Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.

Art. 8. Privacy en persoonsgegevens

a) Opdrachtgever is met betrekking tot de verwerking van de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving.

b) Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.

c) Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.

d) Partijen zullen beiden de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.

e) In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegden toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident.

f) Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.

g) Ingeval opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtnemer heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde (sub) verwerkersovereen-komst sluiten. De (sub) verwerkersovereenkomst vormt dan een aanvulling/afwijking op deze Algemene voorwaarden.

Art. 9. Wijzigingen

a) Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

b) Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts bindend worden, als opdrachtgever over de wijzigingen is geïnformeerd en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.